Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Bemötande av Callunas uppgifter i Corren 2021-10-02

Ekologi

Bemötande av Callunas uppgifter i Corren 2021-10-02

Det är Svevia och inte Calluna som ska stå till svars för de felaktiga uppgifterna som lämnats in till domstolen. Svevia har lämnat in ansökan och är skyldig att ha rätt kompetens för en ansökans olika delar och att kvalitetssäkra inlämnat material.  Det går inte bara att skylla ifrån sig. Men vi måste ändå bemöta de sakfel Callunas vd Fredrik Ström presenterar i artikeln.

Citat från Corren:

”Vid inventeringen påträffades och säkerställdes förekomst av mindre vattensalamander, varför detta redovisades. Detta även om DNA-provtagningen trots visuell bekräftelse inte visade förekomst av mindre vattensalamander. Då fältarbete inte är en steril labbmiljö och organismer lämnar spår efter sig på olika sätt, innebär det per definition att det finns många potentiella felkällor i DNA-analyser”. 

– Callunas vd Fredrik Ström svar via mejl till redaktionen

Stoppa Skeda bergtäkts kommentar: 

Hur kan vi vara säkra på att det var mindre vattensalamander Calluna såg när provet visade på den större arten som bevisligen fanns i vattnet via DNA-testet?

I den groddjursinventering som Svevia lämnar in med sin ansökan anger man att DNA-provtagningarna indikerat mindre vattensalamander, här markerat med rött.

(övrig text kan också kritiseras, men här bemöter vi bara DNA-testet):

Fredrik Ström fortsätter i artikeln:

”Men även om biotopen i fråga är otypisk vattenmiljö för större vattensalamander och vi okulärt inte påvisat större vattensalamander, så borde Calluna gjort fördjupade och uppföljande inventeringar när DNA-analysen påvisade spår av större vattensalamander. Detta har påtalats sedan tidigare och Calluna understryker hur viktigt fyndet är och ser självklart mycket positivt på att inventeringen totalt sett nu är ännu mer komplett”.

– Callunas vd Fredrik Ström

Fredrik Ströms ord blir märkliga när man jämför med vad Svevia skriver i sitt senaste yttrande:

“I samband med att Sökanden den 31 augusti 2021 fick ta del av rapporten från DNA-analysen uppmärksammade Sökanden att provresultaten visar positiva replikat för större vattensalamander i båda provpunkter. Sökanden har påtalat detta för Calluna och Calluna har tagit på sig fullt ansvar för detta och medger att ett misstag har skett. Detta har lett till att provresultatet inte har redovisats korrekt tidigare, med följden att artutredningen blivit bristfällig avseende större vattensalamander. Sökanden ser mycket allvarligt på Callunas bristande hantering av DNA-analysen.”

– Svevia

Fredrik Ströms svar väcker fler frågor än det besvarar:

 • När uppdagades felet? Fredrik Ströms svar antyder att Calluna själva upptäckte felet medan Svevia säger sig upptäckt felet 2021-08-31 och först då uppmärksammade Calluna på det.
 • Vem upptäckte felet egentligen, Svevia eller Calluna? 
 • Varför fick varken allmänhet eller domstol veta om detta förrän uppgifterna begärdes fram på vår begäran? 
 • Varför fanns inte DNA-protokollet med som bilaga i Callunas groddjursrapport för granskning? Det borde gjorts som i andra rapporter av groddjursinventeringar. 

Angående protokollet skriver Fredrik Ström slutligen:

”Vi hänvisar alltid till uppdragsgivaren under pågående eller eventuell efterföljande komplettering av projekt. Underlag inskickade till domstol är som grundprincip offentlig handling och därmed möjliga att begära ut”

– Callunas vd Fredrik Ström

Stoppa Skeda bergtäkts kommentar: 

Detta är ju inte sant. Protokollet var aldrig inlämnat till domstolen som underlag. Det var först när allmänheten krävde att protokollet skulle lämnas in som bevis som det lämnades in till domstolen och först då blev Svevias fel uppmärksammat.

Tabell ur protokollet från CGI, Centrum för genetisk identifiering på Naturhistoriska riksmuséet med proverna från Dömestorp 2:3 färgmarkerade.

 • Triturus cristatus, Större vattensalamander här markerat med grönt har gett positiva träffar i Dömestorp vid båda provtagningspunkterna.
 • Lissotriton vulgaris, Mindre vattensalamander här markerat med rött har däremot inte hittats i testet.

Detta har hänt i turerna kring DNA-protokollet:

 • För att granska ansökan efterfrågade vi 2021-07-12 det analysprotokoll för eDNA-analys av groddjur som baseras på den provinsamling som Svevia utförde i täktområdet 2020-04-21.
 • Efter den första kontakten med Svevia och Calluna får vi så oklara besked om när vi ska få ta del av informationen att vi slutligen vänder oss till domstolen med en begäran om att få ut materialet 2021-08-16. Domstolen vidarebefordrar vår begäran till Svevia.
 • Svaret på vår begäran kommer med det yttrande Svevia lämnar in till domstolen 2021-09-02 som aktbilaga 342. Till yttrandet är eDNA-protokollet bifogat som bilaga 8.
 • På sidan 22 i yttrandet informerar Svevia:

“I samband med att Sökanden den 31 augusti 2021 fick ta del av rapporten från DNA-analysen uppmärksammade Sökanden att provresultaten visar positiva replikat för större vattensalamander i båda provpunkter. Sökanden har påtalat detta för Calluna och Calluna har tagit på sig fullt ansvar för detta och medger att ett misstag har skett. Detta har lett till att provresultatet inte har redovisats korrekt tidigare, med följden att artutredningen blivit bristfällig avseende större vattensalamander. Sökanden ser mycket allvarligt på Callunas bristande hantering av DNA-analysen.”

– Svevia, Sidan 22
 • Som bilaga 1 till yttrandet ovan lämnar Svevia också in en kompletterande utredning daterad 2021-08-31 angående förekomst av Större vattensalamander. Bakgrunden är att Länsstyrelsen har begärt ytterligare utredningar eftersom allmänheten lämnat in bevisning till domstolen på förekomst av salamandrar i området genom observationer, film och foto insamlat under våren 2021.

Stoppa Skeda Bergtäkt undrar därför följande:

 • Vi finner det anmärkningsvärt att det dröjer så länge innan Svevia lämnar ut protokollet.
 • Rapportansvarig i Svevias kompletterande utredning som Svevia lämnar in till domstolen 2021-09-02 är samma person som står som rapportansvarig för den groddjursinventering där de felaktiga uppgifterna förekommer. Trots att Svevia alltså säger sig få kännedom om det grova felet i eDNA-protokollet 2021-08-31, och säger sig se allvarligt på den bristande hanteringen, väljer Svevia ändå att lämna in den kompletterande utredningen.
 • Hade inte protokollet efterfrågats, och större vattensalamander inte observerats av närboende, så hade dess närvaro i området aldrig uppmärksammats, och något hänsynstagande till arten aldrig tagits.
 • Varför gjorde man inte efterkontroll av eDNA-protokollet när observationer av större vattensalamander började komma in från allmänheten våren 2021?
 • Varför fanns inte DNA-protokollet med som bilaga i Callunas groddjursrapport för granskning? Det borde gjorts som i andra salamanderrapporter. 
 • Hur så allvarliga misstag kan uppstå ur ett så tydligt protokoll är en fråga som bara Svevia kan besvara.

Mera i Ekologi

Up