Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

En bild säger mer än tusen ord om Skedabygden

Ekologi

En bild säger mer än tusen ord om Skedabygden

Mikael Gustafssons livslånga intresse för natur och skapande har stor betydelse för Skedabygden och föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt. Hans engagemang och fotografier på djurlivet och i synnerhet fågellivet uppmärksammar hur stora naturvärden som faktiskt finns på den plats som Svevia vill anlägga en bergtäkt.

Vid första anblicken, i hundra kilometer i timmen, kanske skogshöjden i Skeda längst 34:an inte väcker någon större förundran. De natursköna betesmarkerna i syd, väst och norr göms från vägen. Bitvis är området lite svårforcerat för människofötter till gagn för djurlivet.

Mikael Gustafsson tillbringade sin första tid i livet i Skeda. Hans föräldrar var då inneboende hos familjen Svensson i Mutebo. Detta har gjort att Skeda ligger lite extra varmt om hjärtat för honom.

Mikael är en av dem som valt att uppmärksamma djur och växtlivet på den plats där Svevia ansökt om en bergtäkt. Mikael spenderar stor del av sin tid med att fotografera och dokumentera djurliv och Skeda har fångat hans intresse.
– Att med stöd av Allemansrätten få gästa och genomströva en så rik naturmiljö är en ynnest. Att fota flyktiga fåglar i skogsmiljö är alltid lite av ett lotteri. Men undan för undan bygger du upp en erfarenhetsbank som ökar på oddsen. Kunskap om var och när arterna rör sig i området. Oftast har du endast några ynka nerviga sekunder på dig när de väl visar sig. Då gäller det, säger Mikael.

Mikael har träffat på många olika arter under sina besök i Skeda och speciellt där det finns planer på bergtäkt. I den varierade blandskogen finner många däggdjur sin tillflykt.
– Har hittills själv stött på räv, grävling, vildsvin, ekorre, fälthare och rådjur. Har bilder på skogsödla och fått bevittna yngel av de två olika salamandrarna, berättar han.

”Flaggar för
höga naturvärden”

– Mikael Gustafsson

Speciellt intresserad är Mikael av den stora mängd fåglar som konstaterats vara bosatta i området. Fem av fem möjliga hackspettar har påträffats under året. Det finns också gott om bohål i murkna stammar. Dessa nyttjas även av andra fågelarter och flaggar för höga naturvärden. Lite extra nöjd var jag med att bli först med att sikta och fotografera den mindre hackspetten, säger han stolt.

– Andra glada överraskningar är en närmast komplett samling mesfåglar. Bland rovfåglar så intar rödgladan en särställning. Den har jag fotat i Skeda vid flera tillfällen. Förutsättningar finns för häckning i området, fortsätter Mikael.

Mikael har stor förståelse för de närboendes argument mot bergtäkt i området. Han är själv med om en liknande
situation i sin hembygd och förstår känslan. Han pratar också om den naturinventering som Svevia gjort.
– Det är uppenbart att den av Svevia beställda inventeringen av skyddsvärda arter visat sig vara ofullständig. Under kompetent ledning kan närboende aktivt medverka här. Och kan jag med mina bilder dra ett litet strå till stacken så känns tidsinvesteringen meningsfull, säger han. Mikael poängterar även vilka konsekvenser som en bergtäkt skulle få för de arter som han varit ute och fotograferat senaste tiden. Han menar att området har värden som måste bevaras.
Sedan början av augusti i år har han fotograferat mer än 50 fågelarter i eller intill det tänkta täktområdet.

”Ett rikt fågelliv som ovillkorligen skulle
ödeläggas av en bergtäkt”

– Mikael Gustafsson

– Jag kan så här långt konstatera att området rymmer ett rikt fågelliv som ovillkorligen skulle ödeläggas av en bergtäkt. Det ostörda läget, förekomst av vattendrag, död ved, omgivande betesmark och de skilda koncentrerade biotoperna av löv- och barrskog gynnar häckande såväl som rastande fåglar, säger han.
Han fortsätter att prata om det han menar är bland de tyngsta argumenten och viktigaste naturvärdena för området.
– Lägg därtill de ännu viktigare artgrupperna groddjur, insekter, svampar, lavar och kärlväxter så blir de biologiska argumenten betydligt tyngre och förhoppningsvis avgörande, beskriver Mikael.

Mera i Ekologi

Up