Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Kommunens yttrande: ”Inga skäl för att godkänna ansökan”

Nyheter

Kommunens yttrande: ”Inga skäl för att godkänna ansökan”

Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt, asfalt- och betongtillverkning med mera inom Dömestorp 2:3, Linköpings kommun. Varning för byråkratiskt språk. Nedan följer citat från yttrandet. Se skriften i sin helhet här:

”Bygg- och miljönämnden erfar att kommunens övriga bergtäkter i Styvinge, Lökebo och Normstorp-Gismestad har bergmaterial av tillräckligt god kvalitet för förekommande ändamål, inklusive asfalt- och betongproduktion.”

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973

”Bygg- och miljönämnden delar den slutsats som Svevia redovisar i nollalternativet, att regionens behov av bergmaterial kan mättas med uttag från andra bergtäkter, detta gäller även på lång sikt, efter år 2040.”

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973

”Att hänvisa enbart till beräkningspunkterna som särskilt utsatta för buller kan därför vara missvisande vid bedömning av verksamhetens totala
bullerpåverkan på omgivningen.”

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973

”Nämnda bostäder och ytterligare ett hundratal bostäder kommer att påverkas av de vibrationer och luftstötvågor som uppstår vid sprängning. De bostäder, som beräknas bli mest utsatta för bullerpåverkan, kommer även att påverkas av störningar från ökad trafik och av rökgaser från den asfaltstation som planeras att anläggas
i förhärskande vindriktning.”

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973

”Bygg- och miljönämndens samlade bedömning är att det idag och för överskådlig tid inte finns något behov ur försörjningssynpunkt av ytterligare bergtäkter i Linköping och att Svevias ansökan om tillstånd att bedriva täktverksamhet, asfalt- och betongtillverkning på
Dömestorp 2:3 inte är förenlig med lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § Miljöbalken.”

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973

Bygg- och miljönämnden ser därmed inga skäl ur vare sig kvalitets eller försörjningssynpunkt för att tillstånd ska lämnas för bergtäktverksamhet på Dömestorp 2:3.

– Linköpings Kommun, Tjänsteskrivelse Dnr MK-2020-4973
Tillsammans klarar vi fasiken allt! Tillsammans kan vi Stoppa Skeda Bergtäkt!

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Nyheter

Up