Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Länsstyrelsen har yttrat sig: Täkten i Dömestorp är inte lämpligt lokaliserad

Nyheter

Länsstyrelsen har yttrat sig: Täkten i Dömestorp är inte lämpligt lokaliserad

Länsstyrelsen yttrade sig på nytt i fallet den 13 oktober.

Ur texten:

För det fall mark- och miljödomstolen bedömer att den planerade täktverksamheten innebär en sådan påverkan på större vattensalamander att dispens från artskyddsförordningen krävs anser Länsstyrelsen, med hänvisning till 2 kap. 6 § miljöbalken, att täkten inte är lämpligt lokaliserad och att det på befintligt underlag inte finns förutsättningar att medge dispens från artskyddsförordningen. Länsstyrelsen delar inte sökandens bedömning att det kan anses vara visat att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Hela yttrandet:


Länsstyrelsen hade tidigare i sitt yttrande från 17 juni krävt utökade naturvårdsinventeringar:

(bilden visar hane av större vattensalamander fotat i mitten av täktområdet 2021-05-13)

Mera i Nyheter

Up