Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Länstyrelsen har tid fram till den 15 oktober att svara på Svevias senaste yttrande

Nyheter

Länstyrelsen har tid fram till den 15 oktober att svara på Svevias senaste yttrande

Domstolen gav tid för yttrande fram till den 8 oktober, men länsstyrelsen har begärt och fått förlängd tid, till den 15 oktober.

Länsstyrelsen kräver i sitt yttrande 2021-06-17 utökade naturvårdsinventeringar med anledning av de fynd som gjorts i det tänkta täktområdet, av både större och mindre vattensalamander.

Länsstyrelsen konstaterar bland annat:
“Länsstyrelsen har uppmärksammat att det lämnats in uppgifter i målet som anger att det dokumenterats förekomst av större vattensalamander i området för den planerade täktverksamheten (aktbilaga 301). I samband med detta har även inlämnats uppgifter som tyder på att mindre vattensalamander kan förekomma i större utsträckning i området än vad som framkommit av tidigare redovisat underlag.”

och

“Det är därför angeläget att områdets betydelse för de båda arterna klarläggs för att en bedömning av verksamhetens tillåtlighet, utifrån artskyddsförordningens bestämmelser, ska kunna göras. Länsstyrelsen anser att ytterligare utredningar behöver göras som klargör vilken betydelse området har för så väl större som mindre vattensalamander och vilka konsekvenserna för de båda arterna kan bli i området.”

Svevia måste alltså göra om och göra rätt!

(bilden visar hane av större vattensalamander fotat i mitten av täktområdet 2021-05-13)

Nedan: länsstyrelsens yttrande

Mera i Nyheter

Up