Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Lindahls miljöjurister om den aktuella EU-domen

Ekologi

Lindahls miljöjurister om den aktuella EU-domen

Den 4 mars avkunnar EU-domstolen målen C-473/19 och C-474/19. Frågan gäller svensk tolkning av EU:s art- och habitatskyddsdirektiv.

Advokatbyrån Lindahls jurister går i sin text bland annat igenom mål där den vägledande EU-domen hunnit praktiseras:

Aktuellt inom artskyddsområdet

Utdrag ur texten:

”Av domarna följer att det är av stor vikt att aktörerna i ett så tidigt skede som möjligt noggrant utreder om åtgärderna kan komma att döda, störa eller skada en individ av en skyddad art. Vid denna bedömning spelar det inte någon roll om den skyddade artens bevarandestatus är gynnsam. Om det däremot är så att arten är klassad som hotad är detta en omständighet som särskilt ska beaktas. I enlighet med domarna är det även viktigt att aktörerna undersöker om den planerade åtgärden kan komma att påverka den skyddade artens överlevnad både på kort och lång sikt.”

”Vad gäller de klargöranden och föreslagna ändringar som presenteras i artskyddsutredningen kan konstateras att aktörer inom skogsbruk och exploatering åläggs ett stort ansvar för skyddet av arter. Av utredningen följer att verksamhetsutövaren ska se till att inhämta den kunskap som behövs för att bedöma den planerade åtgärdens effekter på den omgivande miljön.”

”Sammanfattningsvis är det viktigt att aktörer inom skogsbruk och exploatering i ett så tidigt skede som möjligt noggrant utreder om planerad verksamhet eller åtgärder kan komma i konflikt med artskyddsförordningen. Förutsättningarna att få dispens från artskyddet är mycket begränsade. För att dispens ska kunna medges för byggnadsprojekt krävs att det ska vara fråga om ett ”tvingande skäl med ett allt överskuggande allmänintresse”, vilket ofta är svårt att få framgång med.”

Mera i Ekologi

Up