Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Sammanfattning av förhandlingsdagarna

Juridik

Sammanfattning av förhandlingsdagarna

Nu har vi pustat ut, det tar på krafterna att med enbart frivilliga krafter matcha resurserna hos ett stort statligt bolag med oändliga resurser, men här kommer en kort sammanfattning av förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen som genomfördes i Linköping 24 till 25 November:

Första dagen presenterade Svevia med konsulter sin ansökan. Redovisningen var så utförlig även med trivial information som inte hörde till själva ansökan, att ingen tid fanns för något yttrande från varken myndigheter eller allmänhet.

Viktigast från dag ett var den tydliga deklarationen från både kommun och Länsstyrelse, båda instanserna hade samma inställning som oss närboende: täkten i Dömestorp är olämpligt placerad och samtliga yrkade på: AVSLAG.

Dag två började med syne-vandring i täktområdet. Både Svevia med konsulter och närboende visade upp det man ville i området. Det framkom tydligt att vi hade mycket bättre koll på området, både geografiskt och naturvärdesmässigt. Vi var mycket nöjda med förmiddagen.

På eftermiddagen fortsatte förhandlingarna i rättssalen. Först ut var Länsstyrelse och kommun som motiverade sina avslag. Länsstyrelsen motivering var  främst att bolaget inte levt upp till lagstiftningens krav när det gäller artskydd, varken för större vattensalamander eller områdets häckande fåglar.

Kommunen breddade kritiken med bland annat samhällsaspekter, och hur olämpligt det är att placera en täkt i ett så pass tätbefolkat område med så många andra motsatta intressen.

Efter myndigheterna var det närboendes tur att presentera varför området är olämpligt för en bergtäkt. I sex faktaspäckade presentationer kläddes Svevias ansökan av sin trovärdighet, intrycket var att bolaget oftast står ensam med sin beskrivning av ett område, men denna gång mötte man en motståndare som kunde området, hade granskat ansökan i alla beståndsdelar och där hittat en mängd tveksamheter och faktafel.

En mängd svagheter i ansökan presenterades: felaktigheter i behovsanalys, vibrations-beräkningar, trafiklösning, naturvärdesinventering och en kraftfull kritik av missbruk av referenser. De märkliga turerna kring bland annat DNA-analysen exponerades, vilket visar på hur bristfälligt kvalitetsarbete bolaget utfört.

I ett starkt slutanförande påpekades hur illa det ser ut när ett statligt bolag inte håller sig till de tydliga direktiv om etiskt förhållningssätt som den statliga bolagsstyrningen anvisar. Sammanfattat blev det nog tydligt för de flesta närvarande vilket sida som visat upp mest trovärdighet.

Vi som läst och granskat Svevias ansökan har upptäckt det tidigare, och nu fick allt fler upptäcka vad vi sett och påpekat:

Svevia stod efter de två dagarna som Kejsaren i H C Anderssens saga: naken.

Domstolens beslut meddelas 25 januari.

Mera i Juridik

 • Juridik

  Seger!

  Av

  Mark- och miljödomstolen har nu meddelat dom. Ansökan avslås!Svevia tillåts inte etablera en bergtäkt och har...

 • Juridik

  Svevias yttranden

  Av

  Här finns handlingarna i Svevias ansökan om etablering av bergtäkt på Dömestorp 2:3 i Skeda, Linköping...

 • Ekologi

  Lindahls miljöjurister om den aktuella EU-domen

  Av

  Den 4 mars avkunnar EU-domstolen målen C-473/19 och C-474/19. Frågan gäller svensk tolkning av EU:s art-...

Up