Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Trafiksäkerheten påverkas!

Skedabygden

Trafiksäkerheten påverkas!

Den påtänkta bergtäkten skulle innebära stora förändringar av trafiken i området Skeda, men också omkringliggande samhällen. Transporter för föreslagen bergtäkt är angivna till 300 transporter per dag vid maximalproduktion. Dessa ska framföras på en 2+1 sträcka med en hastighetsbegränsning på 100km/h, på vilken tunga lastbilar får köra i max 90 km/h. Täkten skulle innebära en markant ökning av tung trafik. Vid maximal produktion uppgår denna ökning till nära 40% gentemot värdet från Trafikverkets senaste mätning 2018 ​​som Svevia presenterar i samrådsunderlaget.

Bergtäktens tunga trafik skulle medföra en negativ påverkan på framkomligheten i trafiken. Väg 23/34 är har redan högt trafiktryck, och en besvärlig trafiksituation då omkörningssträckorna i nuvarande 2:1 lösning är väldigt korta.

Bergtäkten skulle kräva stora åtgärder på väg 23/34 för att trafikverkets krav på opåverkad framkomlighet ska uppfyllas. Vägen måste exempelvis breddas till tvåfiligt hela vägen in till Linköping samt en sträcka söderut. Den nya utfarten från den planerade täkten måste även förses med planskild korsning och accelerationsfält samt retardationsfält​ i båda körriktningarna.

Ökad trafik i området skulle kunna få förödande konsekvenser för trafiksäkerheten från täktområdet hela vägen in till Linköping!
Hjälp oss att Stoppa Skeda Bergtäkt!

Mera i Skedabygden

Up